Vi bruker cookies på våres nettsider for å bedre brukeropplevelsen og til statistikkformål. Godtar du dette og vil bruke siden som før klikk her, eller les mer.
Kontakt oss
Åknes/Åkerneset
 
 
Åknes ligger på vestsida av Sunnylvsfjorden, 150-900 meter over havet., 15 km sør for Stranda og 55 km sørøst for Ålesund.
Fjellpartiet er i underkant av 1 km² og volumet er estimert til 54 mill. m³.
 
Åkneset er på mange måter ei heilt vanleg norsk fjellside, beståande hovedsakelig av prekambrisk gneis, som er meir enn 630 millionar år gammal. I utgangspunktet er gneis en sterk og solid bergart, men den er oppsprukket på en måte som følgjer lagdelinga. 
 
Grovt sett kan Åknes deles i fire partier: Graben-området øverst med stor grad av innsynkning (60°) og bevegelse mot sør-sørvest på 6-8 cm/år. Flankeområdet i øvre vestlige del, som beveger seg 5-6 cm/år mot sør, og med et fall tilsvarende terrengoverflaten (omkring 33°). Midtre østlige del som beveger seg om lag 2 cm/år mot sør-sørvest med et fall tilsvarende terrengoverflaten (35°). Nedre del, der det ikke er målt bevegelse, men terrengformer og borekjernene viser tidligere bevegelser.
 
Boringene viser bevegelse minst ned til 62 meter under overflaten. Noen steder ses en sammenheng mellom vannivået og glideplanet i fjellet.

Et flankeskred fra Åknes med volum på 18 mill. m3, scenario B, er klassifisert i fareklasse «svært høy» med årlig sannsynlighet over 1/100.
 
Et skred kan medføre flodbølger som rammer inntil 10 kommuner i Storfjordregionen. Hellesylt og Geiranger er de mest utsatte bygdene der bølgehøyden ved et skred av hele fjellpartiet kan nå 85 og 70 meter opp på land. For et skred fra flanken med volum på 18 mill. m3 er beregnet oppskyll i Hellesylt og Geiranger på 35 og 30 meter.
 
 
 
NVE har kontinuerleg overvaking av 7 fjellparti http://https://www.nve.no/flaum-og-skred/fjellskredovervaking/

Kjelde: NVE