Vi bruker cookies på våres nettsider for å bedre brukeropplevelsen og til statistikkformål. Godtar du dette og vil bruke siden som før klikk her, eller les mer.
Kontakt oss
Dersom bevegelsen i fjellet auka vil befolkninga bli holdt løpende orienterte om dette. Moderne teknologi og døgnkontinuerling overvåking av fjella, samt gode varslingssystemer skal gi trygghet for å ferdes i og rundt Storfjorden til ei kvar tid. Bevegelsene i fjellet vil auke betydelig før et skred går og gi oss minimums 72 timers varsel i forkant. Alle innbyggjarar og folk som oppheld seg i området vil få sms eller automatisk telefonoppringing med instruksar. Media vil informere om kva som skjer, og ved akutt fare vil sireneanlegga gå.
 

Befolkningsvarsling til telefonar

Ved endra farenivå vil det bli nytta befolkningsvarsling gjennom UMS. Dette vil si at informasjon kan sendast enten som teksmelding eller talemelding til telefonane som oppheld seg i faresona. Dette systemet verka slik at ein kan nå alle som oppheld seg i område. Dette gjeld også utenlandske telefonar. Også telefonar som er knytt til adressa i gitt område vil få beskjed sjøl om dei ikkje befinn seg i område på tidspunktet meldinga bli sendt ut. Desse anropa vil visas på telefonen fra nummer 23 50 13 94.
Vi oppfordra deg til å lagre nummeret på din telefon. (Kun innkomande anrop) Det vil bli gitt informasjon på fleire språk. For meir informasjon om varslingssystema sjå video nederst på sida.
 

Sireneanlegg

I tillegg til befolkningsvarsling gjennom telefon og utfyllande informasjon gjennom media, har vi mulegheit til å bruke sirener. 
Desse blir kun brukt når farenivået er nådd raudt og det er behov for umiddelbar evakuering.
Eller dersom det ikkje er muleg å nå befolkninga gjennom telefonsystema for eksempel på grunn av straumbrot.
Beskjed gjennom sireneanlegga vil bli gitt både på norsk, engelsk og tysk. Vi har sireneanlegg ved alle dei mest utsatte områda langs Storfjorden. 
Åknes/Tafjord Beredskap IKS har samarbeidsavtale med Møre og Romsdal 110 sentral som kvalitetssikrar befolkningsvarslinga på vegne av kommunane og politiet til ein kvar tid.
 

Folkemøte
Om nødvendig vil kommunane også halde folkemøte for å gi utfyllande kommunikasjon til innbyggjarene.
Dette vil bli informert om på kommunane sine nettsider og/eller på plakatar i nærområda.
 

Viktige informasjonskanalar

- Kommunen sine heimesider (link nederst på denne sida)

Kart

Kart over faresoner og utkast til evakueringssoner kan du finne her:
http://www.gislink.no/beredskap
 

 Informasjonsvideo om befolkningsvarsling 

 

 

  Tittel Oppdatert
11.10.2017 12:24:05 
Plan for befolkningsvarsling for fjellskred 22.06.2018 16:30:33