Vi bruker cookies på våres nettsider for å bedre brukeropplevelsen og til statistikkformål. Godtar du dette og vil bruke siden som før klikk her, eller les mer.
Kontakt oss
Åknes Tafjord Beredskap IKS er oppretta med bakgrunn i kommunane si beredskapsplikt: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2010-06-25-45#KAPITTEL_5
 
 
For de som er busett rundt Storfjorden er det viktig å få leve og utvikle kommunane. Det er stor verdiskaping i disse områda med blant anna møbelindustri, turisme, spekemat, sjømat og jordbruk.
 
Byggteknisk forskrift TEK10 regulera utbygginga i skredutsette område.
Med forsvarlege beredskapssystem som er basert på sanntids overvaking, varsling og evakuering, og det er føretatt en særskilt vurdering av om det skal være restriksjonar for oppfølging av byggverk s som er vanskelege å evakuere. Varslingstida skal ikkje være kortere enn 72 timer og evakueringstiden skal være på maksimum 12 timer. Under disse vilkåra kan kommunane fortsette og leve og utvikle bygdene som før.
 
Kapittel 7 Sikkerheit mot naturpåkjenningar
§ 7-4. Sikkerheit mot skred. Unntak for flodbølge som skyldast fjellskred
(1) For byggverk som ikkje omfattast av § 7-3 første ledd kan det likevel tillates utbygging i områder med fare for flodbølger som skyldast fjellskred, der alle følgande vilkår er oppfylt:
Vegleiing til første ledd
a) konsekvensane av byggerestreksjonar er alvorlege og utbygging er av avgjerande samfunnsmessig betydning, Vegleiing til første ledd bokstav a
b) personsikkerheita er ivaretatt ved et forsvarlig beredskapssystem som er basert på sanntids overvåking, varsling og evakuering, og det er foretatt en særskilt vurdering av om det skal være restriksjoner for oppføring av byggverk som er vanskelige å evakuere. Varslingstida skal ikkje være kortare enn 72 timer og evakueringstiden skal være på maksimum 12 timer.